Regulamin konkursu “500 followers”

ULAM Tech

§ Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma: ULAM Tech, ul. St. Wyszyńskiego 23/5, 65-536 Zielona Góra, NIP: 9291838237.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/ULAMTech (zwanej dalej “Fanpage”)

§ Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.
 4. Konkurs trwa od 19 sierpnia 2020 do 24 sierpnia 2020 do godziny: 10:00.
 5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu: 24 sierpnia 2020, o godzinie 12:00, za pośrednictwem FanPage.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

§ Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na: opisaniu w komentarzu pod postem konkursowym swoich przemyśleń na temat: “Małe rzeczy w życiu codziennym, które wywierają pozytywny wpływ na środowisko”.
 2. W konkursie zostanie wybrany: jeden zwycięzca (łącznie z Fanpaga na Facebooku i Instagramie).
 3. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą komentarz, który ich zdaniem będzie najbardziej kreatywny, w ten sposób zostanie wyłowiony zwycięzca konkursu.
 4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

§ Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na: opisaniu w komentarzu pod postem konkursowym swoich przemyśleń na temat: “Małe rzeczy w życiu codziennym, które wywierają pozytywny wpływ na środowisko”.
 2. W konkursie zostanie wybrany: jeden zwycięzca (łącznie z Fanpaga na Facebooku i Instagramie).
 3. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą komentarz, który ich zdaniem będzie najbardziej kreatywny, w ten sposób zostanie wyłowiony zwycięzca konkursu.
 4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

§ Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest: Butelka Brita fill&go Vital 0,6l w kolorze limonkowym.
 2. Nagrodę można odebrać osobiście pod adresem firmy lub może zostać przesłana pocztą.
 3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. Postanowienia końcowe
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 6. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. twojpomocnikonline.pl
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.